Privacyverklaring

Inleiding
Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring, die geldt voor ibYourAssist, omschrijf ik o.a. welke persoonsgegevens ik opvraag, verzamel en voor welke doeleinden. Door gebruik te maken van de website van ibYourAssist ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Jouw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt! ibYourAssist is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bescherming en beveiliging Persoonsgegevens
Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. ibYourAssist heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevensverwerking. Heb jij het idee dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ingrid Benjamins via ingrid@ibyourassist.nl.

Mijn contactgegevens
Website: https://ibyourassist.nl, beheerd door Ingrid Benjamins;
Adres: Schuur 4, 9205 BA Drachten;
KvK: 69017476;
Ingrid Benjamins is de Functionaris Gegevensbescherming van ibYourAssist; zij is bij voorkeur te bereiken via mail: ingrid@ibyourassist.nl.

Welke persoonsgegevens verzamel ik?
ibYourAssist verwerkt je persoonsgegevens alleen doordat je gebruik maakt van mijn diensten, en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam contactpersoon;
 • e-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Website;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adres bedrijf (straat en huisnummer, postcode en woonplaats);
 • KvK-nummer;
 • IP-adres;
 • BTW-nummer;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie met mij en telefonisch contact);
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website.

Met welk doel verzamel en gebruik ik de persoonsgegevens?
Klanten die zich melden en/of registreren:
Naam contactpersoon (verplicht): om de contactpersoon te identificeren en aan te
kunnen spreken, voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven, die je invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. Ik sla deze gegevens op in MailChimp en zal je éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van iedere maand verwijderd.
Bedrijfsnaam (verplicht): om de klant te identificeren, voor mijn administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
Adres bedrijf (verplicht): om de klant te identificeren, voor mijn administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
E-mailadres (verplicht): om je een bevestiging te sturen van de registratie op mijn website, die je invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. Ik sla deze gegevens op in MailChimp en zal je éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van iedere maand verwijderd.
[Indien van toepassing:] Wachtwoord (verplicht): om je account te beveiligen en alleen jou toegang te geven tot je account.
Telefoonnummer (niet verplicht): om contact met je op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken, die je invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. Ik sla deze gegevens op in MailChimp en zal je éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van iedere maand verwijderd.

Gegevens die worden gegenereerd via de website:
[Indien van toepassing:] Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor mijn administratie.
Factuurgegevens (bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, bedrijfsnaam, adres bedrijf): voor mijn administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen. Website bezoekers: IP-adressen voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
Andere gegevens:
Inhoud van eventuele (e-mail) correspondentie met de klant en andere personen: om met je te corresponderen.

Kortom: verwerking persoonsgegevens met welk doel en op basis van welke grondslag
ibYourAssist verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 • Verzenden van mijn commerciële nieuwsbrief/folder;
 • Het afhandelen van facturering;
 • ibYourAssist analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Persoonsgegevens met derden delen
Ik gebruik jouw gegevens alleen voor mijzelf, maar in de volgende gevallen kan het (wettelijk) nodig zijn om je gegevens door te moeten geven aan anderen:
Leveranciers (waaronder ‘bewerkers’). Ik maak gebruik van een hostingbedrijf voor het hosten van mijn website. De hostingprovider host jouw gegevens in Nederland.
Accountant. De gegevens die op jouw factuur staan moet ik doorgeven aan mijn accountant.
Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met jou kan ik genoodzaakt zijn jouw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zal ik alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.
Overheidsinstanties. Als ik daar wettelijk toe verplicht ben moet ik jouw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.
ibYourAssist verstrekt dus uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze bezoekers toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren), om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via ingrid@ibyourassist.nl, en ik verwijder deze informatie.

Jouw gegevens op mijn website
Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan een e-mail of door contact met mij op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
Mijn website wordt beveiligd met reCAPTCHA. Wanneer je over mijn website browsed verzamelt het data om te controleren of jij een robot bent of niet. Meer informatie over het privacybeleid van reCAPTCHA vind je https://policies.google.com/privacy?hl=en
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in mijn e-mailsysteem en dit gaat via de servers van MailChimp. De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van MailChimp vind je https://mailchimp.com/legal/privacy/
ibYourAssist verstrekt dus uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Voor meer informatie over deze cookies verwijs ik je naar mijn Cookieverklaring op deze website.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
ibYourAssist bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. De persoonsgegevens in mijn boekhoud- en CRMsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen van de verplichting door mij verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Wat zijn je rechten, wat als je vragen of klachten hebt
Je hebt op grond van de wet het recht om mij te vragen je persoonsgegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren of in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ibYourAssist en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je bij mij een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ingrid@ibyourassist.nl. Het kan zijn dat je niet langer gebruik kunt maken van je account als aan je verzoek wordt voldaan.

Inzage: je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

ibYourAssist wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kan deze privacyverklaring veranderen?
Ja. Deze privacyverklaring is van april 2018. Ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zal ik je daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zal ik je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken. Wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

keyboard_arrow_up
protected by reCAPTCHA
Privacy - Terms